Dit zijn de algemene voorwaarden die ALLSTIMULA hanteert.

1. Voor deelname aan de lessen van ALLSTIMULA geldt een minimumleeftijd afhankelijk van welke lessen. Deze is na te vragen bij de instructeur.

2. Studenten van ALLSTIMULA verklaren geen antecedenten te hebben bij Justitie of (potentiële) vijanden van de Nederlandse staat of de staat Israël te zijn. Indien de instructeur hierom verzoekt, dient door de student een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te worden getoond. Hieraan kunnen kosten verbonden zijn die voor rekening van de student komen.

3. ALLSTIMULA behoudt zich het recht voor om studenten die niet voldoen aan artikel 2, dan wel storend of afwijkend gedrag vertonen (voor, en/of tijdens en/of na de lessen) te verwijderen van de trainingslocatie. Dit kan tevens resulteren in een eenzijdige beëindiging van het lidmaatschap door ALLSTIMULA.

4. Wanneer blijkt dat de student onjuiste gegevens omtrent lid 1 & 2 van dit reglement heeft verstrekt, kan beëindiging van het lidmaatschap volgen.

5. Het deelnemen aan lessen van ALLSTIMULA geschiedt geheel op eigen risico. ALLSTIMULA is niet verantwoordelijk voor enige vorm van schade of letsel welke tijdens de lessen wordt opgelopen, noch voor schade of vermissing van kleding/materiaal/voorwerpen die op de trainingslocatie aanwezig zijn of achter worden gelaten.

6. De student verklaart hierbij, dat hij/zij het onderhevige onderwijs zal ontvangen uitsluitend en alleen voor eigen risico en dat de kosten van enig ongeval of letsel, opgelopen als gevolg van deelname aan de lessen, geheel en al door hem/haar zelf zal worden gedragen. Men blijft eveneens zelf verantwoordelijk voor het in ongerede geraken van op de locatie achtergelaten zaken, eventuele hieruit voortvloeiende kosten komen voor eigen rekening. ALLSTIMULA aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en de student ontheft ALLSTIMULA van elke aansprakelijkheid

7. Iedere student van ALLSTIMULA wordt aangeraden een WA-verzekering af te sluiten. (zie ook artikel 16).

8. Bij het inschrijven bij ALLSTIMULA is men verplicht relevante medische informatie op te geven. Denk hierbij vooral aan medische aandoeningen die fysieke prestaties beperken en waarbij intensieve fysieke inspanning een risico vormt voor de gezondheid. Tevens is de deelnemer verplicht allergieën op te geven die mogelijkerwijs een reactie kunnen geven tijdens en rondom de lessen. Denk hierbij maar niet uitsluitend aan: ernstige voedselallergieën, allergieën voor insectenbeten en allergieën voor bepaalde stoffen die in en rondom de les aanwezig kunnen zijn.

Voor de kinderen geldt dat we contact opnemen met de ouders om te bespreken hoe ze wensen dat er gehandeld dient te worden mocht een situatie zich voordoen.

Wij behandelen deze gegevens vertrouwelijk volgens de wettelijke privacyrichtlijnen. Wij verzamelen deze gegevens om zo optimaal de veiligheid van de deelnemer te kunnen garanderen tijdens de lessen en optimaal kunnen handelen wanneer zich er iets voordoet.

9. Iedere student is verplicht om lid te worden van de International Krav Maga Federation (IKMF). Zonder dit lidmaatschap kunnen geen examens worden afgenomen. Een IKMF-lidmaatschap kost € 25 per jaar. Deze contributie wordt zonder tussenkomst van ALLSTIMULA direct voldaan aan IKMF NL.

10. Regelmatig zijn er in binnen- en buitenland Krav Maga seminars te volgen. Hier wordt lesgegeven door high level instructors uit b.v. Israël. Het bezoeken van deze seminars wordt ten zeerste aangeraden door ALLSTIMULA, maar staat verder los van het lidmaatschap. Iedereen kan hieraan deelnemen. Kosten en vervoer zijn voor eigen rekening en zijn dus niet inbegrepen in de maandelijkse contributie.

11. Op officiële IKMF evenementen (seminars/examens/kampen) is het verplicht het IKMF-examenshirt te dragen. Dit is het witte shirt zonder clubaanduiding. Ook is het verplicht de officiële IKMF-broek te dragen.

12. Vanwege de matten in Roermond is het hier niet toegestaan met buitenschoenen of binnenschoenen met een zwarte zool de zaal te betreden. Het is verplicht om zo snel mogelijk een IKMF-tenue te kopen. Deze bestaat uit een zwarte broek met een zwart/wit IKMF-logo en een wit T-shirt voorzien van eenzelfde logo op de rug en linkerborst. Vanaf P1 level, een level patch op de linker broekspijp onder het IKMF logo, het witte T- shirt voorzien van eenzelfde IKMF-logo op de rug en linkerborst. De broek, het T-shirt, logo en de patches kan men via ALLSTIMULA aanschaffen. Men dient gebruik te maken van beschermende attributen, zoals kruisbescherming (toque), gebitsbescherming en binnenschoenen. Andere benodigdheden vanaf P1 en hoger staan op de volgende link https://allstimula.nl/faq/.

13. De meeste materialen kunnen bij ALLSTIMULA worden aangeschaft. Om te voorkomen dat men verkeerde materialen en/of kleding aanschaft, wordt afgeraden om op eigen initiatief en/of zonder overleg vooraf spullen te kopen. Dit voorkomt teleurstelling achteraf.

14. ALLSTIMULA levert deze materialen zo snel mogelijk. Artikelen worden na contante betaling op de leslocatie geleverd. Wanneer ALLSTIMULA op uw verzoek iets bestelt, verplicht u zichzelf het product(en) te kopen. ALLSTIMULA heeft zelf GEEN materialen op voorraad!

15.Oefenwapens en stoot /trapkussens worden door ALLSTIMULA verzorgd.

16. Van studenten van ALLSTIMULA wordt verwacht dat zij met respect omgaan met hun medestudenten. Ongecontroleerd trainen -hetgeen kan resulteren in het ontstaan van letsel of het bederven van andermans trainingsplezier- wordt niet geaccepteerd.

17. Indien je iemand tijdens de les verwondt, moet je hem zelf naar de dokter of eerste hulp brengen, anders kan de les voor de hele groep niet doorgaan. Eventuele schade/kosten kunnen op je verhaald worden, vandaar dat een WA-verzekering wordt aangeraden.

18. Het gebruik van Krav Maga buiten de trainingslocaties is alleen toegestaan ter noodzakelijke verdediging van jezelf of van derden, wanneer er een reëel, ogenblikkelijk gevaar is voor het welzijn van die perso(o)n(en). In alle situaties dient het toepassen van Krav Maga proportioneel en subsidiair te zijn. Het gebruik van Krav Maga voor kwade doeleinden (b.v. zinloos geweld) resulteert in onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap van ALLSTIMULA en IKMF.

19. Het is wenselijk dat men aandacht schenkt aan de persoonlijke hygiëne. Verwondingen door b.v. te lange nagels kunnen infecties veroorzaken. Een sterke zweetlucht kan andermans plezier om te trainen bederven. Van studenten van ALLSTIMULA wordt dan ook verwacht dat zij verzorgd op de training verschijnen.

20. Het dragen van sieraden tijdens de training is verboden. Dit voor de eigen veiligheid en voor die van je trainingspartner(s). Dus geen piercings, oorbellen, kettingen, armbanden, horloges en ringen of andere voorwerpen tijdens de training. Het dragen van een bril en/of contactlenzen is voor eigen risico. Aangeraden wordt om kostbaarheden thuis te laten.

21. Men dient de instructeur terstond veranderingen in de gezondheidstoestand kenbaar te maken. B.v., oude en nieuwe blessures, hoofdpijn, misselijkheid enz. Men mag tijdens de les nooit de leslocatie verlaten zonder dit aan de instructeur mede te delen. Dit is voor de eigen veiligheid. (men kan b.v. na een klap, plots buiten de sportzaal ineen zakken).

22. Bij inschrijving van een abonnement is men € 10,- inschrijfgeld verschuldigd en de laatste maand van betreffende abonnement.. Men is pas ingeschreven als deze betaald zijn.

23. ALLSTIMULA biedt de mogelijkheid om 1,2,3,4 of 5 keer trainingen per week te volgen. Men is in principe vrij om een tijd te kiezen mits de lesdrukte dit toestaat.

24. De contributie wordt per maand betaald. Lessen zijn vrij te verdelen binnen deze maand, ongeacht de aard van de training. Dit om zo kortstondige ziekte of vakanties te kunnen compenseren. Het is echter niet toegestaan lessen mee te nemen naar een volgende maand.

25. Wanneer de groepen na verloop van tijd te klein of te groot worden en er nieuwe groepen starten, is het mogelijk dat er groepen worden samengevoegd in een nieuwe groep. Het is dus mogelijk dat je hierdoor op een ander tijdstip komt te trainen.

26. De betaling van het lesgeld verloopt volgens incasso, mocht er een maand niet betaald worden dan zal deze incasso de volgende maand plaatsvinden.

27. Het lesgeld dient ook voldaan te worden indien de student om welke reden dan ook aan enige les niet deelneemt. Alleen bij langdurige afwezigheid kan in overleg afgeweken worden van deze regel. Een verzoek hiertoe dient schriftelijk dan wel per E-mail te worden ingediend.

28. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en eindigt uitsluitend en alleen, indien één der partijen aan de wederpartij meedeelt de onderhavige overeenkomst te willen beëindigen. Opzeggen van het lidmaatschap moet schriftelijk of per E-mail tenminste 1 maand van te voren, voor de 10e van de maand. Telefonisch opzeggen is niet mogelijk.

29.Wanneer de automatische incasso niet is gelukt zal er een herinnering verstuurd worden. Dit bedrag zal bij de automatische incasso van de volgende maand opgeteld worden, mocht deze wederom mislukken zal er een herinnering met betalingslink verzonden worden waaraan binnen 14 dagen voldaan moet worden. Wanneer er geen gehoor wordt gegeven hieraan zal de inning in handen gegeven worden aan een incassobureau, waarbij de inningskosten worden doorberekend aan het betreffende lid.

30. Bij opzegging en herinschrijven binnen 4 maanden wordt 25 euro administratiekosten in rekening gebracht. Dit betekent dat voor eet abonnement: het inschrijfgeld geen 10 euro is maar 25 euro. Bij herinschrijving na 4 maanden worden er geen extra administratiekosten in rekening gebracht. Uiteraard kan het natuurlijk altijd gebeuren dat er wegens omstandigheden geen mogelijkheid is om door te trainen en zullen we dit altijd per situatie apart beoordelen.

31. ALLSTIMULA is gedurende een aantal weken per jaar gesloten wegens vakantie en/of feestdagen. Het rooster is te bekijken op de site of aan de instructeur te bevragen.

32. Op de dagen dat de instructeur afwezig is wegens trainingen, cursus, ziekte of andere omstandigheden zal getracht worden vervanging te vinden zodat de lessen doorgang kunnen vinden.

33. Tijdens de vakantieperiode dat ALLSTIMULA gesloten is en er geen vervangende les wordt aangeboden, loopt de contributie door. Dit is in het maandbedrag verrekend.

34. Het systeem van levels van het civiele Krav Maga kan worden bekeken op de website van de IKMF. De examens voor de levels P2 en P4 worden landelijk op een centraal punt afgenomen door onafhankelijke instructeurs. De examens P1, P3 en P5 worden op locatie in Roermond afgenomen door de instructeurs van ALLSTIMULA al dan niet bijgestaan door andere gecertificeerde instructeurs.

35. Het online inschrijfformulier is bindend, zodra de digitale bevestiging is ontvangen gelden de afspraken zoals hierboven beschreven staan en waarvan de belangrijkste ook nog terug zijn te vinden in de meeste gestelde vragen op de abonnementen pagina.

36. Door in te schrijven gaat de student akkoord met het ontvangen van de nieuwsbrief en zal dus automatisch in de mailing worden meegenomen tot het moment dat deze uitschrijft op de nieuwsbrief.

37. Bovengenoemde bedragen zijn vastgesteld naar prijspeil van 2018. Studenten zullen alvorens veranderingen plaatsvinden op de hoogte gesteld worden van deze komende veranderingen.

38. Een ieder die zich inschrijft bij ALLSTIMULA, dient kennis te hebben genomen van het bovenstaande en zich akkoord te verklaren met deze reglementen door in virtuagym in te loggen..

39. Door de instructeur toegestane foto´s en filmpjes genomen tijdens de trainingen kunnen alleen gebruikt worden op de website, facebook pagina en of gedrukte media van Allstimula.

[wpgdprTandC]